ข้อกำหนดการใช้งาน


ข้อกำหนดในการให้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดในการให้บริการ")
สำหรับการให้บริการและดำเนินการแอปพลิเคชันออนไลน์หรือบริการสื่อบนเว็บ ("บริการ")
กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดซึ่งจะต้องได้รับการยอมรับจากคุณในฐานะผู้ใช้
(กำหนดอยู่ในข้อ 2) เกี่ยวกับการใช้บริการของ Spice Lab, Co., Ltd ("Company")
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 198 ป้อมกรุงเทพสีลมกรุงเทพฯ 10500
ข้อกำหนดการใช้งานนี้ใช้บังคับกับผู้ใช้ทั้งหมดที่ลงทะเบียนและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ตามข้อกำหนดในเอกสารนี้
โดยโปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้งานอย่างละเอียดในขณะที่คุณใช้บริการมาตราที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไปขอบเขต

1.1 ข้อกำหนดในการใช้งานระบุถึงบทบัญญัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่ทางบริษัท
จัดให้และดำเนินการ ซึ่งผู้ใช้ทุกคนต้องปฏิบัติตาม

1.2 ข้อกำหนดเบื้องต้น หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ทางบริษัทได้กำหนดผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
หรือบริการ หรือกฎใด ๆ ที่เผยแพร่ผ่านทางอีเมลและวิธีการที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวกับบริการ
จะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการ หากบทบัญญัติใดๆ
ของข้อกำหนดเบื้องต้นหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า
"ข้อกำหนดในการให้บริการส่วนบุคคล") ขัดแย้งกับข้อกำหนดในข้อกำหนดการให้บริการ
ใดๆ ให้ถือเอาข้อกำหนดในการให้บริการส่วนบุคคลเป็นตัวตั้งมาตราที่ 2: คำนิยาม

ตามที่ใช้ในข้อกำหนดในการให้บริการข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

(ก) "ผู้ใช้" หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่จดทะเบียนเสร็จตามบทบัญญัติของข้อ 3

(ข) "ข้อมูลการลงทะเบียน" หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่บริษัทกำหนดและ
เก็บรวบรวมจากผู้ใช้เมื่อลงทะเบียน หรือข้อมูลใดๆ ที่บริษัท เห็นว่าจำเป็น
และคำขอจากผู้ใช้ในระหว่างการใช้บริการและข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ได้เพิ่มหรือแก้ไข
โดยผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

(ค) "เนื้อหา" หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ผ่านบริการอย่างไม่จำกัด
เฉพาะข้อความ, ภาพ, วิดีโอ, เสียงเพลงและเสียงเสียงกราฟิก, ซอฟต์แวร์,
รหัสและประเภทอื่นๆ ของข้อมูล

(ง) "เนื้อหาผู้ใช้" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้เขียน,
โพสต์หรือส่งโดยผู้ใช้ผ่านทางบริการอย่างไม่จำกัด เฉพาะข้อความ, ภาพ, วิดีโอ,
เสียงเพลงและเสียงกราฟิก, ซอฟต์แวร์และโปรแกรม, รหัสและข้อมูลประเภทอื่นๆ

(จ) "บัญชี" หมายถึง สิทธิ์หรือคุณสมบัติของผู้ใช้ในการใช้บริกา

(ฉ) "เว็บไซต์ของบริษัท " หมายถึง เว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมน https://spiceee.net
หากมีการเปลี่ยนแปลงโดเมนและ/หรือเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัท จะต้องเป็นเว็บไซต์ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(ช) "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง สิทธิในลิขสิทธิ์,
สิทธิในรูปแบบอรรถประโยชน์, สิทธิในเครื่องหมายการค้า, สิทธิในการออกแบบ
และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ รวมทั้งสิทธิในการขอรับและจดทะเบียนสิทธิ
ดังกล่าวมาตราที่ 3: การลงทะเบียนผู้ใช้


3.1 ในการมีสิทธิ์ใช้บริการ คุณต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไปหรือได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง บริษัท อาจต้องมีหลักฐานยืนยันตัวตนเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการลงทะเบียน

3.2 ตามข้อ 3.1 บุคคลที่ประสงค์จะใช้บริการ ("ผู้สมัคร") อาจสมัครเข้าร่วมงานกับบริษัท
เมื่อตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนตามที่บริษัท
ได้กำหนดไว้


3.3 บริษัทจะตรวจสอบการสมัครของผู้สมัครตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้และจะทำการแจ้ง
ให้ผู้สมัครทราบการอนุมัติหรือการปฏิเสธผู้สมัครจะกลายเป็นผู้ใช้บริการ เมื่อบริษัทจัดเตรียมข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทะเบียนให้กับผู้สมัคร


3.4 เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานตามข้อกำหนดก่อนหน้า
ข้อกำหนดการใช้งานจะมีผลบังคับใช้ระหว่างผู้ใช้และบริษัท ซึ่งจะทำการอนุญาติให้ผู้ใช้
ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้ให้


มาตราที่ 4: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน4.1 ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน
ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่บริษัทกำหนดไว้


4.2 หากข้อสังเกตใดๆ ที่บริษัทไม่สามารถเข้าถึงผู้ใช้ในเวลา อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ผู้ใช้นั้น
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อนหน้า บริษัทจะประกาศและถือว่าผู้ใช้ไม่ได้เข้าใช้งานภายในระยะเวลา
ที่กำหนดและผู้ใช้บริการจะต้องไม่คัดค้านการตัดสินในข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาในการรับหนังสือ
แจ้งจากทางบริษัทมาตราที่ 5: บัญชี5.1 ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการดูแลและรักษาบัญชีของตนเองอย่างทั่วถึง
ผู้ใช้ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ใช้ต้องไม่ถ่ายโอน, แก้ไข,
ขายหรือจำหน่ายบัญชีต่อบุคคลที่สาม
เมื่อบริษัทตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่ลงทะเบียนตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในบัญชีดังกล่าว
บริษัทจะถือว่าผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้มีบัญชีและใช้บริการ


5.2 ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ
ที่ไม่เหมาะสม หรือการป้องกันบัญชีของตนอย่างไม่เหมาะสม หรือจากการใช้บัญชีโดยบุคคลที่สาม
โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าว


5.3 ในกรณีที่ผู้ใช้พบการใช้บัญชีโดยบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีและทำตามคำแนะนำที่บริษัทแจ้ง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหามาตราที่ 6: งานเขียน6.1 ผู้ใช้สามารถจัดทำผลงานที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งรวมอยู่ในบทความที่ผู้ใช้งาน
ได้สร้างจากเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขในที่นี้หรือที่บริษัทได้กำหนดไว้ต่างหาก


6.2 เมื่อผู้ใช้สร้างบทความโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์หรือผู้ใช้งานอื่นๆ
ผู้ใช้ต้องเป็นตัวแทนและรับประกันว่าบทความดังกล่าวของผู้ใช้ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา,
สิทธิในการเผยแพร่, ข้อมูลส่วนบุคคล, ชื่อเสียงหรือสิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดของบุคคลที่สาม
(รวมทั้ง บริษัท และ ผู้ใช้รายอื่น)

6.3 หากมีปัญหารวมทั้งการขโมยภาพ, การใช้รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ภาพที่ไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างเนื้อหาของผู้ใช้และข้อเท็จจริงหรือไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการ
หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทได้รับความเสียหายทางอาญาหรือทางแพ่ง
บริษัทอาจจำเป็นที่จะต้องปฏิเสธหรือลบบทความของผู้ใช้ดังกล่าว


6.4 ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทสามารถแก้ไขและปรับปรุงบทความของผู้ใช้
เพื่อไม่ให้ขัดแย้งต่อความถูกต้องของบทความของผู้ใช้ดังกล่าว โดยทางบริษัทนั้น
ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบแต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่มีภาระผูกพัน
หรือรับผิดชอบต่อ, การแก้ไข, ปรับเปลี่ยนและปรับปรุงบทความของผู้ใช้


6.5 ไม่มีข้อกำหนดการให้บริการใดที่ทางบริษัทจะรับประกันบทความของผู้ใช้ที่ได้โพสต์
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทว่าจะถูกลบออกหรือไม่
หรือว่าจะใช้เวลาในการเผยแพร่สาธารณะนานเท่าไหร่


6.6 ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายและรวมถึงการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับบริษัทโดยไม่มีข้อจำกัดในการรับผิดชอบ ทั้งค่าใช้จ่ายและค่าทนายหรือจากการฟ้องร้อง
หรือความต้องการใดๆ ที่บุคคลที่สามได้เรียกร้องมา อันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากการที่
ผู้ใช้บริการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ใช้ หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆมาตราที่ 7: สถานะของบริษัท7.1 ในฐานะผู้ให้บริการ บริษัท จะไม่ถูกตีความว่าเป็นบุคคลที่โพสต์, เขียน
หรือสร้างบทความจากผู้ใช้ทั้งหมด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเนื้อหา


7.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบทันทีและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความรับผิดชอบและบริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การรับผิดชอบใดๆ


7.3 ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดต่อบทความของผู้ใช้อย่างไม่มีข้อจำกัด
แม้จะเป็นเพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในบทความของผู้ใช้หรือความสูญเสีย
หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสร้างบทความเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์ผ่าน
ช่องทางบริการของบริษัทมาตราที่ 8: การชำระเงิน


8.1 ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนจากบทความของผู้ใช้ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของ
บริษัทในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องและขึ้นอยู่กับอันดับและจำนวนผู้ชมตามมาตรฐานที่กำหนดโดย
บริษัท ซึ่งจะไม่ตีความว่าการจ่ายเงินดังกล่าวใดๆ หมายถึงผู้ใช้เป็นพนักงานของบริษัท


8.2 จำนวนเงินที่ผู้ใช้จะได้รับตามงานเขียนของตนจะต้องกรอกข้อมูลบัญชีทางการเงินของผู้ใช้
ให้ตรงกับข้อมูลบัญชีของตน

8.3 เมื่อผู้ใช้บริการต้องการรับเงินดังกล่าว ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะร้องขอต่อบริษัท
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สมัครไม่มีสิทธิร้องขอในการขอรับเงิน หากวงเงินการขอยังไม่เกิน 1,000 บาท
หรือต้องมีจำนวนเงินดังกล่าวมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป


8.4 เมื่อได้รับคำขอดังกล่าวตามข้อกำหนดก่อนหน้า
บริษัทจะชำระเงินโดยการโอนเงินที่ต้องชำระให้กับผู้ใช้ผ่านบัญชีธนาคารของผู้ใช้
หลังจากที่หักภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทกำหนดไว้


8.5 ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อภาษี และส่วนอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการมาตราที่ 9: การกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต


ผู้ใช้จะต้องไม่ร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินการใด ๆ
ต่อไปนี้ในนามของตนเองหรือผ่านทางบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของตน


(ก) การกระทำใดๆ ที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของบริการ เช่น
การกระทำความผิดและรวมถึงการกระทำที่คล้ายคลึงกัน


(ข) การกระทำใด ๆ ที่ละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
การเผยแพร่สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวชื่อเสียงหรือสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดของบุคคลที่สาม
(รวมทั้ง บริษัท และผู้ใช้รายอื่น) หรือ;(ค) การกระทำใดๆ ที่ล้วงเกินพิกัดเครือข่ายหรือระบบของบริการไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม


(ง) การกระทำใดๆ ที่ส่งหรือฝังไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ
ลงในเว็บไซต์ของบริษัท


(จ) ไม่ว่าจะเป็นเพื่อผลกำไรหรือไม่ก็ตาม การกระทำใดๆ ที่ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง,
แก้ไข, ลบหรือเปลี่ยนแปลงคำอธิบายหรือหน้าที่อื่นๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
หรือในบริการ


(ฉ) การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท เช่น การเข้าถึงระบบต่างๆ ที่
เชื่อมต่อกับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแก้ไขข้อมูลหรือข้อมูลที่จัดเก็บไว้ภายในส่วน
จัดการข้อมูลบริษัท


(ช) การกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย, ข้อบังคับ, คำตัดสินทางกฎหมาย,
คำสั่งศาลหรือข้อบังคับทางกฎหมายที่มีผลผูกพันตามกฎหมายอื่นๆ หรือการกระทำใดๆ
ที่สนับสนุนการละเมิดดังกล่าว


(ซ) การกระทำใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกงหรือข่มขู่ต่อบริษัท, ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม


(ฌ) การกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดการปลอมแปลงตัวตนของบริษัท หรือบุคคลที่สาม
รวมทั้งผู้ใช้รายอื่นๆ หรือ


(ญ) การกระทำใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมมาตราที่ 10: การละเมิด


10.1 หากบริษัทเห็นว่าเงื่อนไขใดๆ
ต่อไปนี้มีผลบังคับใช้หรือมีแนวโน้มที่จะใช้กับผู้ใช้ที่บริษัทอาจพิจารณาจากขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของบริษัท, การที่ขอให้ผู้ใช้หยุดการละเมิด, การระงับหรือจำกัดการใช้งานของผู้ใช้บริการ
รายนั้นและ/หรือลบบัญชีของผู้ใช้ดังกล่าว (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า "การระงับการใช้งาน")


(ก) ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดใดๆ ในเอกสารนี้


(ข) ข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้รับจากผู้ใช้พบว่าเป็นเท็จ


(ค) บริษัทเห็นว่าการกระทำนั้นไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในการใช้บริการ


(ง) ผู้ใช้ถูกระงับการชำระเงินหรือได้รับการประกาศว่าล้มละลาย
หรือยื่นคำร้องขอให้มีการล้มละลาย, การฟื้นฟูสมรรถภาพพลเรือน,
การปรับโครงสร้างการชำระบัญชีพิเศษหรือขั้นตอนอื่นที่เทียบเท่า


(จ) ผู้ใช้ไม่ตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลหรือคำร้องขอของบริษัทฯ
และได้มีระยะเวลาผ่านไปกว่า 30 วันหรือมากกว่านั้น


(ฉ) ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองกำลังต่อต้านสังคม, การมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา,
การดำเนินงานหรือการจัดการกองกำลังต่อต้านสังคมดังกล่าว เช่น
การจัดหาเงินทุนหรือกองทุน


(ช) บริษัทเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีการลบ, ระงับ หรือจำกัดการใช้ใบริการ หรือ


(ซ) บริษัทเห็นว่ามีเหตุผลที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมาข้างต้น


10.2 การระงับการใช้งานใดๆ จะไม่ได้ช่วยในการบรรเทาหรือลดหย่อนในการรับผิดชอบ
หรือภาระผูกพันในการชดเชยบริษัท, ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามตามเงื่อนไขการใช้บริการ
หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างไม่จำกัด แม้แต่เพียงค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิด
หรือการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้ของผู้ใช้


10.3 เมื่อผู้ใช้ถูกระงับการใช้งาน ผู้ใช้บริการจะสูญเสียสิทธิ์ในการรับเงินตามข้อ 8.1
และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้อันเนื่อง
เป็นผลมาจากการดำเนินการตามบทความนี้


มาตรา 11  การเปลี่ยนแปลงการระงับหรือการสิ้นสุดของบริการ

11.1 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อผู้ใช้

11.2 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการหรือการดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างเชัดจนตามที่บริษัท เห็นสมควร อย่างไรก็ตามหากการสิ้นสุดดังกล่าวอาตเกิดขึ้นโดยไม่แจ้งล่วงหน้าในกรณีซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉิน

11.3 ในกรณีที่เกิดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทสามารถระงับบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

(ก) การบำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุงฉุกเฉินหรือเป็นระยะ ๆ โดยดำเนินการกับฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ สำหรับบริการ

(ข) มีการโอเวอร์โหลดระบบ เนื่องจากการใช้งานที่เพิ่มขึ้นหรือเหตุผลที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ

(ค) ความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัย;

(ง) กิจการโทรคมนาคมปิดดำเนินการให้บริการ

(จ) บทบัญญัติของการให้บริการจัดทำเอกสารหลักฐาน หรือเหตุการณ์;

(ฉ) การให้บริการไม่สะดวกเนื่องจากไฟไหม้ ความล้มเหลว, อุบัติเหตุ, สงคราม,
ข้อพิพาท, รบกวน, การจลาจล, ข้อพิพาทแรงงาน, และหรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันเช่น;

(ช) การให้บริการไม่สะดวกเนื่องจากกฎหมายหรือข้อบังคับหรือจากการจำหน่ายตามที่
กำหนดไว้กฎหมายหรือข้อบังคับ หรือ

(ซ) บริษัท เห็นว่าจำเป็นต้องระงับการให้บริการใด ๆ อันเป็นเงื่อนไขที่เทียบเท่ากับเงื่อนไข
ก่อนหน้าใด ๆ

11.4 บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้
อันเป็นผลมาจากการกระทำภายใต้ข้อนี้


มาตรา 12  การเป็นเจ้าของสิทธิ

12.1 	สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ บริษัทจัดหรือให้บริการ จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ SPICE LAB PTE (ต่อไปนี้เรียกว่า "เจ้าของ") และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่ เจ้าของ บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของและมีสิทธิ์ใช้ บริการแทนเจ้าของ

12.2	สิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้บริการจะไม่ถูกตีความเพื่อมอบสิทธิ์การใช้งานหรือสิทธิใดๆ
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของและผู้ออกใบอนุญาตให้สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญานั้นแก่เจ้าของเว้นแต่จะกำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน

12.3 ผู้ใช้ต้องไม่แก้ไขแก้ไขหรือปรับข้อมูลใด ๆ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลใดๆ
     หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ แก่บุคคลที่สาม ซึ่งจัดโดย บริษัทฯ

12.4	เครื่องหมายการค้าโลโก้และเครื่องหมายบริการ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า
"เครื่องหมายการค้า ฯลฯ ") ของบริษัทหรือเจ้าของ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า "บริษัท ")
ซึ่งอาจปรากฏในบริการจะไม่ตีความเพื่อมอบให้แก่ผู้ใช้ หรือบุคคลที่สามใด ๆ
ที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ฯลฯ และจะไม่ถือว่าเป็น
การโอนกรรมสิทธิ์ใดๆ

12.5 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้จะเป็นของและเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้ดังกล่าว ผู้ใช้จะต้องให้สิทธิ์แก่ บริษัท ในการคัดลอกดัดแปลงส่งต่อสาธารณะสร้างงานลอกเลียนแบบสาธารณะหรือดำเนินการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ตามขอบเขตที่จำเป็นสำหรับบริการ บริษัท จะคงสิทธิ์การใช้งานดังกล่าวต่อไปแม้ว่าผู้ใช้จะยุติการใช้บริการหรือบัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวจะถูกลบ

12.6 ผู้ใช้ต้องยอมรับว่าตนจะไม่ใช้สิทธิทางศีลธรรมของผู้มีอำนาจต่อ บริษัท หรือบุคคลที่ได้รับหรือได้รับสิทธิในการใช้สิทธิของ บริษัท


มาตรา 13  การรวบรวมและการจัดการข้อมูลการลงทะเบียน

13.1 ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับผู้ใช้รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียนและเนื้อหาของผู้ใช้จะถูกจัดการ
โดยบริษัทในลักษณะที่บริษัทกำหนด

13.2 ผู้ใช้ต้องยอมรับว่า บริษัท จะสามารถบันทึกข้อมูลเนื้อหาของผู้ใช้แ ละข้อมูลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการให้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและการใช้บริการ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเนื้อหาของบริการ นอกจากนี้ บริษัท จะสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชน เช่น ข้อมูลทางสถิติได้ก็ต่อเมื่อบุคคลใดหรือนิติบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้

13.3 นอกเหนือจากบทบัญญัติในวรรคก่อนผู้ใช้จะตกลงว่า บริษัท อาจจัดให้บุคคลที่สามมีข้อมูลทางสถิติที่เก็บรวบรวมและ / หรือวิเคราะห์ผ่านทางบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวรรค 2


มาตรา 14  ข้อตกลงเรื่องความลับ

14.1 ผู้ใช้ต้องไม่ใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ บริษัท ฯ กำหนด ("ข้อมูลที่เป็นความลับ") เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้บริการของ บริษัท และจะไม่เปิดเผยเปิดเผยหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการเขียนล่วงหน้า ความยินยอมของ บริษัท

14.2 เมื่อใดก็ตามที่ทาง บริษัทร้องขอ ผู้ใช้จะต้องส่งคืนหรือทำลายเอกสารใด ๆ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นความลับรวมถึงวัสดุที่ทำซ้ำที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้าและในลักษณะที่บริษัท กำหนดไว้


มาตรา 15  ค่าเสียหาย

15.1 หากผู้ใช้ก่อความเสียหายให้บริษัท โดยการฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ในที่นี้ หรือผ่านทางผู้ใช้โดยใช้บริการผู้ใช้ดังกล่าวต้องรับผิดชอบต่อการชดเชยความเสียหายดังกล่าวของบริษัท รวมทั้งค่าทนายความและค่าวิชาชีพและค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกิดขึ้นโดยบริษัท

15.2 บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท ไม่รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ บริษัท หรือการกระทำผิดโดยเจตนา ในกรณีนี้การชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ บริษัท จะ จำกัด เพียงความเสียหายโดยตรงและหรือโดยปกติ (ไม่รวมผลขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากเหตุผลของ บริษัท


มาตรา 16  ข้อจำกัดความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหาย

16.1 ไม่มีข้อกำหนดใดในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ถือเป็นการรับประกันโดย บริษัท ว่าการบริการเนื้อหาและข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้อาจเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะของผู้ใช้ เนื้อหานั้นถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการใช้งาน ว่าบริการตรงกับผู้ใช้เกี่ยวกับการทำงานมูลค่าผลิตภัณฑ์ความถูกต้องความสามารถในการใช้งานและความสมบูรณ์ การใช้บริการนี้เป็นไปตามข้อบังคับที่บังคับใช้และกฎภายในอื่น ๆ ที่บังคับใช้โดยองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับกับผู้ใช้ปราศจากข้อบกพร่องหรือความผิดปกติใด ๆ และการบริการไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สาม

มาตรา 17  การสิ้นสุดโดยผู้ใช้

17.1 ผู้ใช้สามารถยุติการใช้บริการได้ทุกเมื่อโดยทำตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดไว้ และเมื่อถึงเวลาที่ผู้ใช้ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้บริการได้อีกต่อไป

17.2 การสิ้นสุดการให้บริการจะไม่ทำให้ผู้ใช้หรือผู้อื่นหรือบุคคลที่สามได้รับความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใด ๆ ต่อข้อตกลงนี้


มาตรา 18  ระยะเวลาการใช้บริการที่มีผลบังคับใช้

ข้อกำหนดในการให้บริการจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนตามมาตรา 3 ให้เสร็จสมบูรณ์ และจนกว่าจะถึงเวลาที่ตกลงกันไว้ระหว่างผู้ใช้กับบริษัท หรือจนกว่าจะถึงเวลาที่บัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวจะถูกลบออก มาก่อน


มาตรา 19  การแก้ไข

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงการใช้งาน และข้อกำหนดในการให้บริการส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยพิจารณาจากดุลพินิจของบริษัท เมื่อใดก็ได้ตามที่ บริษัท ฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวตาม มาตรา 20 แห่งนี้ ผู้ใช้จะถือว่าได้ยินยอมให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้งานบริการของผู้ใช้ต่อไปหลังจากได้รับแจ้ง


มาตรา 20  การสื่อสารและประกาศ

20.1 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการและการสื่อสารอื่นใดเกี่ยวกับบริการจากบริษัทต่อผู้ใช้ จะต้องกระทำโดยการโพสต์ประกาศ และการสื่อสารดังกล่าวบนบริการหรือเว็บไซต์ บริษัท โดยการส่งอีเมลการแจ้งเตือนแบบพุชและวิธีการอื่น ๆ ตามที่ บริษัท เห็นสมควร

20.2 การสอบถามเกี่ยวกับบริการและการสื่อสารอื่น ๆ หรือการแจ้งจากผู้ใช้บริการต่อ บริษัท จะกระทำโดยใช้แบบฟอร์มสอบถามในบริการหรือเว็บไซต์ของ บริษัท หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ บริษัทกำหนด

มาตรา 21  สิ่งที่ไม่ได้รับการกำหนดหรือมอบหมาย

21.1 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ผู้ใช้จะไม่มอบหมายหรือให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาความปลอดภัยในหัวข้อหรือสิทธิภายใต้ข้อตกลงนี้หรือภายใต้ข้อตกลงใด ๆ กับบุคคลที่สามไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

21.2 ผู้ใช้บริการตกลงล่วงหน้าว่าในกรณีที่บริษัทโอนธุรกิจที่เกี่ยวกับบริการ (รวมถึงการควบกิจการที่บริษัทเลิกกิจการเลิก หรือการแยกธุรกิจของบริษัท โดยที่บริษัทจะกลายเป็น บริษัท ทั่วไป) บริษัท อาจโอนกรรมสิทธิ์สิทธิและข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนอกเหนือจากข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ต่อผู้รับโอน


มาตรา 22  การเป็นโมฆะ

หากข้อกำหนดใดในข้อกำหนดในการให้บริการพบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้หรือกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดในการให้บริการจะมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง บริษัทและผู้ใช้จะพยายามแก้ไขหรือแทนที่บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามที่จำเป็น เพื่อให้บทบัญญัติเหล่านี้สามารถบังคับใช้ได้และนำมาซึ่งผลทางกฎหมายและทางเศรษฐกิจที่เหมือนกันในเบื้องต้นที่ตั้งใจหรือคำนึงถึงตามบทบัญญัติเดิม


มาตรา 23  ขอบเขตอำนาจศาลและภาษา

ข้อกำหนดในการให้บริการจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดในการให้บริการจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาล
เฉพาะของศาลของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่และมีอำนาจเหนือกรุงเทพ ฯ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยบังคับใช้จากฉบับภาษาอังกฤษสัญญานี้มีผลบังคับใช้ 2018 / 01 / 01
 

English Version