reesnsd 2560/10/11 09:26
Thumb lg collage

รวม "วัดไทย" ประจำรัชกาล 1 - 10

5081 Spice

"วัดไทย" ที่เกิดมาพร้อมกับรัชกาล 1 - 10


ศาสนาพุทธนั้น ถือได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา ซึ่งกษัตริย์ในแผ่นดินไทยแต่ละพระองค์ต่างก็ทรงมีความเลื่อมใส และให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างวัดต่างๆ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธขึ้นมากมาย สำหรับในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ก็เช่นกัน กษัตริย์แต่ละพระองค์ก็ได้ทรงสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ ขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในภายหลัง เราจึงยกย่องให้วัดซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมีความผูกพันเหล่านี้เป็นวัดประจำรัชกาลของแต่ละพระองค์ จะมีวัดไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ

#9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ประจำรัชกาลที่ 1

วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่1 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าแก่ที่เมืองบางกอก ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง และที่ใต้แท่นประดิษฐาน พระพุทธเทวปฎิมากร พระประธานในพระอุโบสถก็เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วยค่ะ

#8 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ประจำรัชกาลที่ 2

'วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร' หรือที่เราเรียกว่า 'วัดแจ้ง' ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 นั่นเองค่ะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ดำรงตำแหน่งเป็นวังหน้าในรัชกาลที่ 1 พระองค์ท่านจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณฯ และยังได้ทรงลงมือปั้นหุ่นพระพักตร์ 'พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก' พระประธานในพระอุโบสถ ด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองอีกด้วย เมื่อพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต พระบรมอัฐิของพระองค์ ก็ถูกนำมาประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ด้วยค่ะ

#7 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ประจำรัชกาลที่ 3

วัดราชโอรสารามนี้ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่าวัดจอมทอง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงผูกพันกับวัดนี้ ทั้งยังเป็นวัดที่พระชนกพระชนนีในสมเด็จพระศรีสุลาไลยพระบรมราชชนนีในพระองค์ ทรงทำนุบำรุงอยู่ด้วย ภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระบรมสรีรังคารมาบรรจุไว้ณ พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถ และทรงเติมสร้อยนามวัดเป็น "วัดราชโอรสาราม" หลังจากนั้นจึงถือกันว่าเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ ๓ นั่นเองค่ะ

#6 วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประจำรัชกาลที่ 4

เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร แต่เดิมนั้นที่แห่งนี้เป็นสวนกาแฟใกล้พระบรมมหาราชวังเป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระอารามหลวงของพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีที่ว่า บนผืนแผ่นดินไทยเมืองหลวงจะต้องมีวัดสำคัญประจำอยู่ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดราชประดิษฐ์ และได้พระราชทานนามวัดไว้ตามที่ปรากฏในศิลาจารึกประกาศสร้างวัดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2407 ว่า “วัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการาม” จึงเป็นที่มาของชื่อวัดนั่นเองค่ะ

#5 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประจำรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 7

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร นับเป็นพระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตรย์ทรงสร้างตามพระราชประเพณี สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวัดที่มหาสีมาขนาดใหญ่ทำเป็นเสาศิลาจำหลักรูปสีมาธรรมจักรอยู่บนเสา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างวัดราชพิธสถิตมหาสีมารามเป็นวัดประจำพระองค์ตามโบราณราชประเพณีนิยม และยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 7 อีกด้วยค่ะ

#4 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประจำรัชกาลที่ 6

วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ต้นถนนตะนาวและถนนเฟื่องนคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ แต่เดิมวัดแห่งนี้ ชื่อว่า “วัดใหม่” ตั้งอยู่ใกล้กับวัดรังษีสุทธาวาสโดย สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ วังหน้าในรัชกาลที่ 3 ได้ทรงสร้างขึ้นใหม่ด้วยศิลปะไทยผสมจีน โดยทรงผูกพัทธสีมาเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2372 ถือได้เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่ง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 ทรงผนวช ณ วัดนี้นั่นเองค่ะ

#3 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ประจำรัชกาลที่ 8

วัดสุทัศนเทพวรารามนี้ เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2350 เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” มาเสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2390 และพระราชทานนามว่า “วัดสุทัศนเทพวราราม” เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์ มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนีเมื่อ พ.ศ. 2493 และมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรในวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปีอีกด้วยค่ะ

#2 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ประจำรัชกาลที่ 9

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งพระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ปัญหาน้ำเน่าเสีย จึงมีพระราชดำริให้ทดลองแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยวิธีเติมอากาศ ณ บริเวณบึงพระราม 9 เมื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ตามโครงการบึงพระราม 9 ดำเนินการไปได้ระดับหนึ่ง พระองค์จึงได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติม ให้มีการดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่และชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง พร้อมกันนั้นก็ให้มีการจัดตั้งวัดขึ้นในที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกัน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2534 พระองค์ ได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” นั่นเองค่ะ

#1 วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร ประจำรัชกาลที่ 10

วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยคหบดีชาวลาวชื่อ นายวันดี ที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ และต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ รับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์ เป็นอารามหลวงได้พระราชทานนามว่า วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เมื่อเข้ามาภายในจะสัมผัสได้กับความงดงามของพระอุโบสถ ที่ประดับประดาด้วยเสาไม้สักแกะสลักลายทาสีทองบนพื้นสีแดง และประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยสีทององค์ใหญ่ ขนาบข้างด้วยพระพุทธรูปปางสมาธิที่บอกได้เลยว่าสวยงามยิ่งเลยค่ะ

และนี่ก็คือวัดประจำรัชกาล แต่ละรัชกาลของไทยเรา ซึ่งแต่ละที่เรียกได้ว่า สวยงดงามยิ่ง ใครที่อยากไปเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็สามารถไปได้นะคะ^^

คุณคิดเห็นอย่างไร

Preload

Author

Thumb lg 728fc3d7 5884 4680 9e21 e31439deedcf

reesnsd

ถ้าคุณชอบบทความนี้ กด "Like"เลย!

มีบทความเด็ดๆแซ่บๆจากสไปซ์อีกเพียบ!

Hot boards


รวมผมสีน้ำตาลสวยๆ แบบซอฟๆ
I Woke Up Llike This Makeupღ