Titania 2559/10/17 16:38
Thumb lg page

เก็บไว้ให้ลูกหลานดู!! วิวัฒนาการธนบัตรไทย​ ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ขึ้นครองราชย์

279936 Spice

รวบรวมมาไว้ให้ดูกัน สำหรับ "ภาพ" ของในหลวงที่คนไทยทุกคนพกไว้ในกระเป๋ามากว่า 70 ปี

thai baht

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จขึ้นครองราชเมือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการเปลี่ยนธนบัตรมาแล้วทั้งหมด 8 แบบ ตั้งแต่เริ่มใช้ธนบัตรครั้งแรกในปี 2443

ในช่วงต้นรัชกาลพบว่ามีธนบัตรแบบ 8 ซึ่งเป็นธนบัตรปลอมจำนวนมากเนื่องจากธนบัตรที่พิมพ์ออกมาใช้นั้นไม่ได้เป็นการพิมพ์แบบหมึกนูน กระทรวงการคลังจึงได้สั่งพิมพ์ธนบัตรใหม่ซึ่งตั้งแต่ธนบัตรแบบ 9 เป็นต้นมานั้นจนถึงธนบัตรยุคปัจจุบันซึ่งคือแบบ 16 ก็จะเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 9

ธนบัตร แบบ ๙

รูปแบบเหมือนกับธนบัตรแบบ ๔ แต่เปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มี ๖ ชนิดราคา ได้แก่ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๑ โดยมีทั้งหมด 4 รุ่น โดยที่รุ่นที่ 1 และ 2 จะคล้ายคลึงกันมาก และรุ่นที่ 3,4 และ 5 จะมีการเปลี่ยนแปลงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์บนธนบัตรจากรุ่นที่ 1 และ 2 เล็กน้อย รวมถึงสำหรับแบงก์ 1000 บาทนั้น ไม่ได้นำออกมาใช้

ด้วยเหตุที่ธนบัตรแบบเก้า มีระยะเวลาการนำออกใช้นานกว่า ๒๐ ปี ประชาชนจึงคุ้นเคยกับสีของธนบัตรแต่ละชนิดราคาจนยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สีของธนบัตรแบบเก้า เป็นต้นแบบของการกำหนดสีของธนบัตรในปัจจุบัน​

ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 1

ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 1

ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 1

ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 1

ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 1

ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 3

ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 3

ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 3

ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 3

ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 3

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 9

ธนบัตรแบบ ๑๐

ด้วยเหตุที่ธนบัตรแบบ ๙ ชนิดราคา ๑๐๐ บาท ออกใช้ติดต่อกันนานกว่า ๒๐ ปี และพิมพ์ด้วยการพิมพ์เส้นนูนสีแดงเพียงสีเดียว จึงมีการปลอมแปลงมาก รัฐบาลจึงได้เปลี่ยนแบบธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาทใหม่ โดยด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นภาพประธาน ส่วนด้านหลังเป็นภาพเรือสุพรรณหงส์ และกำหนดให้พิมพ์สอดสีหลายสีและพิมพ์เส้นนูนสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสี ธนบัตรแบบสิบมีเพียงชนิดราคาเดียว พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๑ ​

ธนบัตร แบบ ๑๑

เมื่อโรงพิมพ์ธนบัตรของประเทศไทยเปิดทำการ ก็ได้เริ่มพิมพ์ธนบัตรแบบ 11 ธนบัตรแบบนี้จึงมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากขึ้น ด้วยการนำลายไทย สถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นศิลปะประจำชาติมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของธนบัตร นอกจากนี้ ยังมีลักษณะสำคัญคือ ภาพประกอบด้านหน้ามีความสัมพันธ์กับภาพประธานด้านหลัง ธนบัตรแบบสิบเอ็ด เริ่มใช้ในช่วงปี 2512 มี ๕ ชนิดราคา ได้แก่ ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท ๑๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท

ธนบัตร 5 บาท แบบ 11

ธนบัตร 10 บาท แบบ 11

ธนบัตร 20 บาท แบบ 11

ธนบัตร 100 บาท แบบ 11

ธนบัตร 500 บาท แบบ 11

ธนบัตร แบบ ๑๒

​เป็นธนบัตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาภิไธย "มหาราช" จึงได้เชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเทิดพระเกียรติดังกล่าว มาเป็นภาพประธานด้านหลังของธนบัตร จึงเรียกธนบัตรชุดนี้ว่า แบบมหาราช เริ่มใช้ในปี 2521

มี ๓ ชนิดราคา ได้แก่ ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท

ธนบัตร 10 บาท แบบ 12

ธนบัตร 20 บาท แบบ 12

ธนบัตร 100 บาท แบบ 12

ธนบัตร แบบ ๑๓

มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จึงนำภาพเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่สำคัญ ๆ นับแต่แรกสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมาเป็นภาพประธานด้านหลัง ​เริ่มใช้ในปี 2528 มี ๒ ชนิดราคา ได้แก่ ๕๐ บาท และ ๕๐๐ บาท

ธนบัตร 50 บาท แบบ 13

ธนบัตร 500 บาท แบบ 13

ธนบัตรแบบ ๑๔

​มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี ที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เริ่มทยอยนำออกมาใช้ในปี 2535 มี ๓ ชนิดราคา ได้แก่ ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท

ธนบัตร 100 บาท แบบ 14

ธนบัตร 500 บาท แบบ 14

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 14

ธนบัตรแบบ ๑๕

ธนบัตรแบบนี้ยังคงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และเป็นแบบที่เริ่มปรับขนาดความกว้างของธนบัตรให้เท่ากันทุกชนิดราคา เพื่อความสะดวกในการพกพา เริ่มใช้ในช่วงปี 2540-2548

มี ๕ ชนิดราคา ได้แก่ ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท

ธนบัตร 20 บาท แบบ 15

ธนบัตร 50 บาท แบบ 15

ธนบัตร 100 บาท แบบ 15

ธนบัตร 500 บาท แบบ 15

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 15

ธนบัตรแบบ ๑๖

ธนบัตรแบบนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติ ​​เริ่มนำมาใช้ในช่วงปีพ.ศ. 2555 ถึงปี 2558 มี ๕ ชนิดราคา คือ ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ​ ๑๐๐๐ บาท

ธนบัตร 20 บาท แบบ 16

ธนบัตร 50 บาท แบบ 16

ธนบัตร 100 บาท แบบ 16

ธนบัตร 500 บาท แบบ 16

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 16

เชื่อว่าเด็กรุ่นหลังๆ ย่อมไม่มีโอกาสได้เห็นธนบัตรในยุคก่อนๆ เช่นนี้ ถ้ามีโอกาสก็ควรเก็บไว้ซักแบบละ 1 ใบนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนบัตรสยาม.คอม

Author

Thumb lg c332b58e feea 4e40 bf04 2f50360573ce

Titania

I AM WHAT I CHOOSE TO BECOME.

ถ้าคุณชอบบทความนี้ กด "Like"เลย!

มีบทความเด็ดๆแซ่บๆจากสไปซ์อีกเพียบ!

บทความที่ได้ถูกแนะนำ