Điều khoản sử dụng


Những điều khoản sử dụng sau (dưới đây được gọi là “Điều khoản") về việc cung cấp và vận hành ứng dụng trực tuyến hay dịch vụ media trên trang web (“Dịch vụ") được đồng ý bởi bạn, một người sử dụng dịch vụ (“Người dùng") (nêu ở Điều 2) liên quan đến việc sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi công ty Spice Lab, Co., Ltd (“Công ty") có trụ sở chính tại 198 Đường Pan, Silom, Bangkok, Thái Lan, 10500. Điều khoản sử dụng này được áp dụng với tất cả người dùng đã hoàn thiện việc đăng ký tài khoản theo quy định tại đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này khi sử dụng dịch vụ.
Điều 1. Điều khoản chung và phạm vi điều khoản
  1. Điều khoản sử dụng này đưa ra những quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và vận hành bởi Công ty mà tất cả người dùng bắt buộc phải tuân theo.
  2. Bất kỳ điều khoản riêng hoặc bổ sung nào được đưa ra bởi Công ty thông qua Trang web Công ty hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ quy tắc nào được phát hành thông qua email và các phương tiện tương tự liên quan đến Dịch vụ sẽ là một phần của Điều khoản Sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản / quy định bổ sung / luật bổ sung (sau đây gọi chung là "Các Điều khoản Sử dụng Cá nhân") mâu thuẫn với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng, thì điều khoản trong Điều khoản Sử dụng Cá nhân sẽ có hiệu lực.


Điều 2. Định nghĩa
Như được sử dụng trong Điều khoản Sử dụng, các từ ngữ dưới đây sẽ có ý nghĩa như sau:
1. “Người dùng" có nghĩa là một thực thể hoặc cá nhân đã đăng ký theo các quy định tại Điều 3.
2. "Thông tin đăng ký" là bất kỳ thông tin nào mà Công ty chỉ định và thu thập từ Người dùng khi đăng ký hoặc bất kỳ thông tin nào mà Công ty cho là cần thiết và yêu cầu từ Người dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ và bất kỳ thông tin nào được bổ sung hoặc sửa đổi bởi Người dùng liên quan đến thông tin trên.
3. "Nội dung" có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có sẵn cho Người dùng thông qua Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, âm nhạc và các loại âm thanh khác, hình ảnh, phần mềm, chương trình, mã và các loại dữ liệu khác.
4. "Nội dung Người dùng" nghĩa là bất kỳ thông tin nào được người dùng viết, đăng hoặc gửi bằng cách sử dụng dịch vụ, bao gồm (nhưng không giới hạn) văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, âm nhạc và các loại âm thanh khác, hình ảnh, phần mềm, mã và các loại dữ liệu khác.
5. “Tài khoản" là quyền hoặc chứng chỉ của Người dùng để sử dụng Dịch vụ.
6. "Trang web Công ty" có nghĩa là trang web có tên miền https://spiceee.net/vn. Nếu vì bất kỳ lý do nào có sự thay đổi đối với tên miền và/hoặc Nội dung, trang web Công ty sẽ là trang web tiếp theo sau bất kỳ thay đổi nào.
7. "Quyền Sở hữu Trí tuệ" có nghĩa là bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, quyền mô hình tiện ích, quyền thương hiệu, quyền thiết kế và bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào khác, bao gồm quyền được nhận và đăng ký quyền sở hữu đó.


Điều 3. Người dùng đăng ký
  1. Để đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn phải từ 13 tuổi trở lên hoặc có sự đồng ý rõ ràng của cha mẹ hoặc người giám hộ. Công ty có thể yêu cầu chứng minh nhân dân là điều kiện tiên quyết để đăng ký.
  2. Theo Điều 3.1, người muốn sử dụng Dịch vụ ("Người đăng ký") có thể đăng ký với Công ty khi đồng ý tuân thủ Điều khoản Sử dụng và cung cấp Thông tin Đăng ký theo cách thức do Công ty quy định.
  3. Công ty sẽ kiểm tra thông tin người đăng ký cung cấp theo các tiêu chuẩn do Công ty thiết lập và sẽ thông báo cho Người dùng về việc phê duyệt hoặc từ chối. Người đăng ký sẽ trở thành Người dùng chỉ khi Công ty cung cấp cho Người đăng ký thông báo hoàn thành việc đăng ký.
  4. Khi Người đăng ký đăng ký thành công và trở thành người dùng theo quy định ở trên, Điều khoản Sử dụng sẽ có hiệu lực giữa Người dùng và Công ty, qua đó cho phép Người dùng sử dụng Dịch vụ theo cách thức được quy định bởi Công ty.


Điều 4. Thay đổi thông tin đăng ký
  1. Người dùng phải thông báo cho Công ty về bất kỳ sự thay đổi nào về Thông tin Đăng ký nào trong vòng 14 ngày kể từ ngày thực hiện thay đổi đó theo cách thức được quy định bởi Công ty.
  2. Nếu bất kỳ thông báo nào do Công ty đưa ra không tiếp cận được Người dùng đúng thời hạn do các lý do liên quan đến việc Người dùng không tuân thủ điều kiện nêu trên, thông báo được cung cấp bởi Công ty sẽ được coi là đã gửi đến Người dùng trong một khoảng thời gian nhất định và Người dùng không được phản đối về thời gian thông báo từ Công ty.


Điều 5. Tài khoản
  1. Người dùng phải chịu trách nhiệm về việc giữ và bảo vệ tài khoản của mình một cách triệt để. Người dùng không được cho phép bên thứ ba sử dụng Tài khoản đó. Ngoài ra, Người dùng không được chuyển nhượng, sửa đổi, bán hoặc cho bên thứ ba sử dụng Tài khoản. Khi Công ty xác minh được rằng Người dùng đã đăng ký khớp với thông tin được ghi trong Tài khoản đó, Công ty sẽ cho rằng Người dùng đã đăng ký đó có Tài khoản và sử dụng Dịch vụ.
  2. Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc quản lý tài khoản của chính mình hoặc không bảo vệ được Tài khoản của mình, hoặc từ bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài khoản bởi bên thứ ba. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại đó.
  3. Trong trường hợp Người dùng phát hiện ra việc sử dụng trái phép Tài khoản của mình bởi bất kỳ bên thứ ba nào, Người dùng đó phải thông báo ngay cho Công ty về việc đó và làm theo các hướng dẫn được đưa ra bởi Công ty để giải quyết vấn đề.


Điều 6. Nội dung bài viết
  1. Người dùng có thể thực hiện các công việc viết bài cụ thể, bao gồm trong Nội dung Người dùng, có sẵn trên Trang web Công ty, tuân theo các điều kiện trong điều khoản này hoặc do Công ty đưa ra
  2. Khi Người dùng tạo Nội dung Người dùng thông qua Dịch vụ, Người dùng phải đại diện và đảm bảo rằng Nội dung Người dùng đó không vi phạm bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ, quyền công khai, riêng tư, danh tiếng hoặc bất kỳ quyền lợi hay lợi ích khác của các bên thứ ba (bao gồm Công ty và những Người dùng khác).
  3. Nếu có vấn đề bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ hành vi ăn cắp, sử dụng hình ảnh có bản quyền, sự không nhất quán giữa Nội dung Người dùng và các sự kiện, hoặc không phù hợp với Điều khoản Sử dụng hoặc các điều khoản khác có liên quan do Công ty cung cấp hoặc có thể khiến Công ty phải chịu hình phạt hình sự hoặc dân sự, Công ty có thể từ chối hoặc xóa Nội dung Người dùng đó.
  4. Người dùng đồng ý rằng Công ty có thể chỉnh sửa, sửa đổi và cập nhật Nội dung Người dùng mà không làm ảnh hưởng đến tính chính xác của Nội dung Người dùng mà không thông báo cho Người dùng; tuy nhiên, miễn là Công ty sẽ không có nghĩa vụ hoặc chịu trách nhiệm chỉnh sửa, sửa đổi và cập nhật Nội dung Người dùng.
  5. Không có điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này đảm bảo rằng Nội dung Người dùng được đăng trên Trang web Công ty không bị xóa; hoặc không cần phải mất thời gian để xác định liệu có công khai hay không.
  6. Người dùng phải bồi thường và miễn trừ Công ty khỏi, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các thiệt hại, nợ, quyết toán, chi phí và phí luật sư hoặc từ bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu nào của bên thứ ba do hoặc phát sinh từ việc Người dùng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Người dùng vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc vi phạm bất kỳ Tài sản Trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.


Điều 7. Trách nhiệm của Công ty
  1. Là đơn vị cung cấp Dịch vụ, Công ty không phải là một bên đăng, viết hoặc tạo ra tất cả Nội dung Người dùng trừ khi được nêu rõ trong Nội dung.
  2. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp nào giữa Người dùng và bên thứ ba, Người dùng phải thông báo ngay cho Công ty về vấn đề đó và giải quyết vấn đề đó bằng chi phí và trách nhiệm của Người dùng, và Công ty sẽ không có bất kỳ liên quan hoặc có trách nhiệm nào đối với tranh chấp đó.
  3. Trong bất kỳ trường hợp nào Công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc Nội dung Người dùng được đăng qua Dịch vụ.


Điều 8. Thanh toán
  1. Người dùng có quyền được Công ty thanh toán cho Nội dung Người dùng được đăng trên trang web của Công ty liên quan đến xếp hạng và số lượng người xem theo các tiêu chuẩn do Công ty chỉ định, khoản thanh toán đó không có nghĩa là bất kỳ Người dùng nào cũng là nhân viên của Công ty.
  2. Một Người dùng cụ thể có thể xem được số tiền Công ty thanh toán mà Người dùng được quyền nhận được theo lượng bài viết trong Tài khoản của mình.
  3. Khi Người dùng muốn nhận tiền bài viết, Người dùng có quyền yêu cầu Công ty theo cách được thiết lập riêng biệt. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng cho Người dùng không có số tiền thanh toán ít hơn 350.000 VNĐ.
  4. Khi nhận được yêu cầu thanh toán nêu trên, Công ty sẽ thanh toán bằng cách chuyển tiền cho Người dùng qua tài khoản ngân hàng của Người dùng sau khi giảm trừ hoặc khấu trừ bất kỳ khoản thuế hoặc phí liên quan theo cách thức được quy định bởi Công ty.
  5. Người dùng phải chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các loại thuế hiện hành liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.


Điều 9. Các hành vi nghiêm cấm
Người dùng không được tham gia hoặc có thể tham gia vào bất kỳ hành vi nào sau đây trực tiếp hoặc qua các bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.


   1. Bất kỳ hành động nào nhằm mục đích trái với mục đích dự định của Dịch vụ như hành vi phạm tội và các hành vi tương tự;
   2. Bất kỳ hành vi vi phạm hoặc có khả năng vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai, riêng tư, danh tiếng hoặc bất kỳ quyền lợi hoặc lợi ích khác của các bên thứ ba (bao gồm Công ty và những Người dùng khác), hoặc;
   3. Bất kỳ hành vi nào gây quá tải mạng hoặc hệ thống của Dịch vụ, bất kể sử dụng phương thức nào;
   4. Bất kỳ hành vi nào lan truyền hoặc nhúng virus máy tính hoặc các chương trình độc hại khác vào trang web Công ty;
   5. Bất kể có hay không vì lợi nhuận, bất kỳ hành vi nào sửa đổi, thay đổi, chỉnh sửa, xoá hoặc thay đổi mô tả hoặc chức năng được cung cấp trên Trang web Công ty hoặc trong Dịch vụ
   6. Bất kỳ hành vi gây ra thiệt hại cho Công ty, chẳng hạn như truy cập bất hợp pháp bất kỳ hệ thống nào kết nối với Dịch vụ mà không được phép hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu của Công ty;
   7. Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, quy định, quyết định pháp lý, lệnh của tòa án hoặc các hành vi vi phạm hành chính có tính ràng buộc khác; hoặc bất kỳ hành vi nào khuyến khích vi phạm đó;
   8. Bất kỳ hành vi gian lận hoặc đe dọa nào chống lại Công ty, người dùng khác hoặc bên thứ ba;
   9. Bất kỳ hành vi nào giả mạo Công ty hoặc các bên thứ ba, bao gồm cả Người dùng khác, được giả định; hoặc là
   10. Bất kỳ hành vi nào khác mà Công ty cho là không phù hợp.


Điều 10. Vi phạm điều khoản
  1. Nếu Công ty cho rằng bất kỳ điều kiện nào sau đây áp dụng hoặc có khả năng áp dụng cho Người dùng, Công ty có thể tùy ý quyết định yêu cầu Người dùng đó chỉnh đốn các hành vi vi phạm, đình chỉ hoặc hạn chế việc sử dụng dịch vụ của Người dùng và/hoặc xóa Tài khoản của Người dùng đó (sau đây gọi chung là "Tạm ngưng Sử dụng")
   1. Người dùng đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào nêu ở đây;
   2. Phát hiện tất cả hoặc một phần thông tin được cung cấp bởi Người dùng là sai sự thật;
   3. Công ty cho rằng hành vi đó là không phù hợp để sử dụng Dịch vụ;
   4. Người dùng đã bị đình chỉ thanh toán hoặc tuyên bố là mất khả năng nhận thanh toán, hoặc đơn khởi kiện về phá sản, phục hồi dân sự, tái tổ chức, thanh lý đặc biệt hoặc bất kỳ vấn đề tương tự đã được lưu;
   5. Người dùng không trả lời các yêu cầu của Công ty trong vòng 30 ngày trở lên;
   6. Người dùng là, hoặc tham gia, các lực lượng chống lại xã hội, tham gia vào việc duy trì, vận hành hoặc quản lý các lực lượng chống lại xã hội đó bằng cách hỗ trợ hoặc đóng góp về tài chính;
   7. Công ty thấy rằng việc xóa, tạm ngưng hoặc hạn chế Dịch vụ là cần thiết; hoặc là
   8. Công ty cho rằng những lý do tương tự như trên đã tồn tại,
  1. Việc Tạm ngừng sử dụng dịch vụ sẽ không miễn trừ người dùng khỏi bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với Công ty, Người dùng khác hoặc các bên thứ ba theo Điều khoản Sử dụng hoặc các điều khoản khác có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bồi thường thiệt hại.
  2. Khi người dùng thuộc trường hợp Tạm ngưng Sử dụng, Người dùng sẽ mất quyền nhận khoản thanh toán theo quy định tại Điều 8.1 và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại phát sinh của Người dùng bởi hành động đó theo điều khoản trên.


Điều 11. Thay đổi, Tạm dừng hoặc Chấm dứt Dịch vụ
  1. Công ty có quyền thay đổi hoặc bổ sung toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ mà không thông báo trước cho Người dùng.
  2. Công ty có quyền chấm dứt cung cấp hoặc hoạt động của toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ theo quyết định của mình, khi đó Công ty sẽ thông báo cho Người dùng về điều đó theo cách được Công ty cho là thích hợp; tuy nhiên, Công ty có thể chấm dứt mà không có thông báo trước trong trường hợp khẩn cấp.
  3. Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, Công ty sẽ có thể tạm dừng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ mà không thông báo trước cho Người dùng
   1. Công việc bảo trì hoặc sửa chữa khẩn cấp hoặc định kỳ được thực hiện trên phần cứng, phần mềm hoặc các thiết bị mạng khác cho Dịch vụ;
   2. Hệ thống quá tải do việc sử dụng gia tăng hoặc các lý do không mong muốn khác;
   3. Cần đảm bảo bảo mật;
   4. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không cung cấp dịch vụ;
   5. Việc cung cấp Dịch vụ gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng;
   6. Việc cung cấp Dịch vụ gặp khó khăn do cháy, mất điện, tai nạn, chiến tranh, tranh chấp, rối loạn, bạo loạn, tranh chấp lao động và các sự kiện tương tự;
   7. Việc cung cấp Dịch vụ gặp khó khăn do luật pháp hoặc các quy định hoặc do bất kỳ hành vi nào được thực hiện theo luật hoặc quy định đó; hoặc là
   8. Công ty thấy cần tạm dừng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào tương đương với bất kỳ lý do nào ở trên.
  1. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh của Người dùng do các hành vi theo Điều này.


Điều 12. Quyền sở hữu
  1. Bất kỳ và tất cả Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Nội dung do Công ty cung cấp thông qua Dịch vụ sẽ thuộc về và vẫn là tài sản của SPICE LAB PTE. LTD (sau đây gọi là "Chủ sở hữu") và / hoặc các nhà cấp phép cấp phép quyền sở hữu trí tuệ cho Chủ sở hữu. Công ty được cấp giấy phép quyền sở hữu trí tuệ và sẽ có quyền vận hành Dịch vụ thay vì Chủ sở hữu.
  2. Trừ khi có sự cho phép từ Chủ sở hữu, Người dùng không được sửa đổi, chỉnh sửa hoặc điều chỉnh bất kỳ thông tin nào; hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba sử dụng bất kỳ thông tin nào; hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bất kỳ bên thứ ba; do Chủ sở hữu cung cấp.
  3. Nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ, (sau đây gọi chung là "Thương hiệu, v.v ...") của Công ty hoặc Chủ sở hữu (sau đây gọi chung là "Các công ty") có thể được hiển thị trong Dịch vụ sẽ không được hiểu là trao cho Người dùng hoặc bên thứ ba bất kỳ giấy phép sử dụng Thương hiệu như vậy, vv, và cũng không được hiểu là chuyển nhượng bất kỳ quyền sở hữu nào.
  4. Bất kỳ và tất cả Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Nội dung Người dùng sẽ thuộc về và vẫn là tài sản của Người dùng đó. Người dùng phải cấp cho Các công ty một giấy phép sao chép, điều chỉnh, chuyển giao công khai, tạo ra các sản phẩm phái sinh, công khai hoặc thực hiện Nội dung Người dùng trong phạm vi cần thiết cho Dịch vụ. Các công ty sẽ vẫn giữ giấy phép đó kể cả khi Người dùng chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ hoặc Tài khoản của Người dùng đó sẽ bị xóa.
  5. Người dùng phải đồng ý rằng họ sẽ không thực hiện quyền tác giả đối với Các công ty hoặc những người sau đó hoặc được cấp phép các quyền của Các công ty.


Điều 13. Thu thập và xử lý thông tin đăng ký
  1. Bất kỳ thông tin nào liên quan đến Người dùng, bao gồm Thông tin đăng ký và Nội dung Người dùng sẽ được Các công ty xử lý theo cách thức được quy định bởi Các công ty
  2. Người dùng phải đồng ý rằng Các công ty sẽ có thể sử dụng Thông tin đăng ký, Nội dung Người dùng và bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào khác được cung cấp bởi Người dùng cho Công ty, với mục đích cung cấp và vận hành Dịch vụ; và với mục đích cải tiến Nội dung của Dịch vụ. Hơn nữa, Các công ty sẽ có thể tiết lộ cho công chúng bất kỳ thông tin như dữ liệu thống kê, chỉ trong phạm vi mà không có cá nhân hoặc tổ chức nào có thể nhận diện được từ đó.
  3. Ngoài quy định ở đoạn trên, Người dùng sẽ đồng ý rằng Các công ty có thể cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ dữ liệu thống kê nào được thu thập và / hoặc phân tích thông qua Dịch vụ cho các mục đích nêu tại Khoản 2 của Điều này.


Điều 14. Bảo mật
  1. Người dùng không được sử dụng bất kỳ thông tin nào được Công ty xác định là bí mật ("Thông tin Bí mật") cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng Dịch vụ và không cung cấp, tiết lộ hoặc tiết lộ Thông tin Bí mật cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của công ty.
  2. Bất cứ khi nào Công ty yêu cầu, Người dùng phải trả lại hoặc hủy bỏ bất kỳ và tất cả các tài liệu chứa Thông tin Bí mật, bao gồm bất kỳ tài liệu được sao chép liên quan, không chậm trễ và theo cách thức được chỉ định bởi Công ty.


Điều 15. Thiệt hại
  1. Nếu Người dùng gây thiệt hại cho Công ty khi vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này hoặc thông qua Người dùng sử dụng Dịch vụ, Người dùng đó phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty về những thiệt hại đó, bao gồm cả luật sư và phí chuyên môn và bất kỳ chi phí nhân viên nào phát sinh từ Công ty.
  2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh của Người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của họ; tuy nhiên, miễn là điều này không áp dụng đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến hoặc phát sinh từ sự sơ suất cố ý hoặc sơ suất của Công ty. Trong trường hợp này, khoản bồi thường thiệt hại do Công ty bồi thường sẽ giới hạn ở những thiệt hại trực tiếp và thông thường (không bao gồm lợi nhuận) thực tế phát sinh từ phía Công ty.


Điều 16. Khước từ và Bồi thường
  1. Không có điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này đảm bảo rằng các Dịch vụ, Nội dung và các thông tin khác mà Người dùng có thể thu thập được phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể của Người dùng; Nội dung có sẵn hợp pháp để sử dụng; rằng Dịch vụ đáp ứng Người dùng liên quan đến chức năng, giá trị sản phẩm, tính chính xác, khả năng sử dụng và tính toàn vẹn; rằng việc sử dụng Dịch vụ tuân thủ các quy định hiện hành và các quy tắc nội bộ khác được thực thi bởi các tổ chức có liên quan áp dụng cho Người dùng; rằng các Dịch vụ không có bất kỳ khiếm khuyết hoặc trục trặc nào; và rằng các Dịch vụ không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba.


Điều 17. Chấm dứt sử dụng bởi Người dùng
  1. Người dùng có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các quy trình được chỉ định bởi Công ty, vào thời điểm Người dùng đó không còn có thể sử dụng Dịch vụ nữa.
  2. Việc chấm dứt Dịch vụ sẽ không miễn trừ Người dùng khỏi bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào dưới đây với Công ty, những Người dùng khác hoặc các bên thứ ba.


Điều 18. Thời gian có hiệu lực
Điều khoản Sử dụng sẽ có hiệu lực kể từ ngày Người dùng hoàn thành việc Đăng ký theo Điều 3 của Hợp đồng này cho đến khi có sự thoả thuận riêng giữa Người dùng và Công ty hoặc cho đến khi Tài Khoản của Người dùng đó bị xóa, bất kể trường hợp nào xảy ra trước.


Điều 19. Sửa đổi
Công ty có quyền sửa đổi hoặc bổ sung các Điều khoản Sử dụng và các Điều khoản Sử dụng Cá nhân khác liên quan đến Dịch vụ dựa trên quyết định của Công ty vào bất kỳ thời điểm nào, khi Công ty thông báo cho Người dùng những sửa đổi hoặc bổ sung đó phù hợp với quy định tại Điều 20 của Điều khoản này. Người dùng sẽ được coi là đồng ý cho việc sửa đổi hoặc bổ sung đó dựa trên việc người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thông báo được đưa ra.


Điều 20. Trao đổi thông tin và thông báo
  1. Bất kỳ thông báo nào về sửa đổi Điều khoản Sử dụng và bất kỳ trao đổi thông tin khác liên quan đến Dịch vụ từ Công ty đến Người dùng sẽ được thực hiện bằng cách đăng các thông báo và thông tin liên lạc trên Dịch vụ hoặc Trang web Công ty, bằng email, thông báo qua ứng dụng và các phương tiện khác, như được Công ty coi là thích hợp.
  2. Mọi yêu cầu về Dịch vụ và bất kỳ thông tin trao đổi hoặc thông báo nào khác từ Người dùng đến Công ty sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng mẫu yêu cầu trên Dịch vụ hoặc Trang web của Công ty hoặc bằng các phương tiện khác theo chỉ định của Công ty.


Điều 21. Non-Assignment
  1. Unless prior written consent is obtained from the Company, Users shall not assign or pledge as security any title or right hereunder or under any agreement to any third party, whether in whole or in part.
  2. Users hereby shall agree in advance that in the event the Company transfers its business relating to the Services (including mergers through which the Company is dissolved, absorbed or spun off; or any split-ups of the Company under which the Company becomes the general successor), the Company may transfer its title, rights and obligations also under all relevant agreements in addition to Registration Information and other information pertaining to Users to the transferee.


Điều 22. Điều khoản riêng
Nếu bất kỳ quy định nào của Điều khoản Sử dụng được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được theo bất kỳ luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành nào hoặc bất kỳ luật hoặc quy định nào khác, phần còn lại của Điều khoản Sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực; Công ty và Người dùng sẽ cố gắng sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ điều khoản hợp pháp không hợp lệ hoặc không thi hành được trong phạm vi cần thiết để làm cho các điều khoản đó có hiệu lực thi hành và mang lại các hiệu quả pháp lý và kinh tế như ban đầu dự định hoặc dự tính bởi các quy định ban đầu.


Điều 23. Luật căn cứ, Thẩm quyền và Ngôn ngữ
Điều khoản Sử dụng sẽ được căn cứ vào luật pháp của Thái Lan và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng sẽ thuộc thẩm quyền duy nhất của Toà án Thái Lan phù hợp và có thẩm quyền tại Bangkok là tòa án phán xử đầu tiên. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc không thống nhất giữa các phiên bản tiếng Anh và tiếng Thái của Điều khoản Sử dụng, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.
Có hiệu lực từ ngày 2018/01/01
 

English Version