Chính sách và cam kết

Chúng tôi cung cấp dịch vụ có thể chia sẻ thông tin của bạn với những người khác, đem những thông tin cần thiết để sử dụng cho cộng đồng cũng như bên thứ ba.


Thông tin công khai về hoạt động dịch vụ của bạn

Một số các bản ghi hoạt động của bạn thông qua các dịch vụ được thiết lập công khai kể từ khi thiết lập ban đầu. Nó bao gồm các thông tin không giới hạn mà bạn gửi hoặc chia sẻ công khai trên các trang web hoặc các nền tảng dịch vụ khác như các bài viết, ý kiến và yêu cầu cho trang web.

Các thành viên có thể có một số thông tin chia sẻ với các tài khoản của mình ngoài các thông tin về việc sử dụng các dịch vụ cũng như các trang web truy cập. Những người dùng không đăng ký là thành viên có thể theo dõi bằng cách sử dụng các tập tin cookie và các dịch vụ khác bằng cách tự động thu thập và lưu trữ thông tin của chúng tôi.

Xin được nhắc nhở rằng một số thông tin cá nhân của bạn có thể được công khai bởi các đặc tính chung của các dịch vụ. Người sử dụng và đọc các thông tin như vậy có thể tiết lộ thông tin cho một người hoặc một pháp nhân mà không có sự kiểm soát của chúng tôi mà bạn không biết được. Công cụ tìm kiếm chỉ số có thể tìm ra những thông tin đó. Vì vậy chúng tôi muốn bạn phải suy nghĩ thận trọng về một số thông tin cụ thể mà bạn chia sẻ trên các dịch vụ


Chính sách dữ liệu và thông tin cá nhân

Chúng tôi có tất cả quyền dưới đây để truy cập, đọc, bảo vệ và tiết lộ bất kì thông tin mà chúng tôi tin là cần thiết :
(i) Hành động phù hợp với luật pháp và quy định của pháp luật
(ii) Pháp chế những thỏa thuận dịch vụ của chúng tôi bao gồm cả việc kiểm tra các vấn đề có khả năng của vi phạm thỏa thuận này
(iii) Kiểm tra việc bảo vệ hoặc lỗi bảo mật hoặc kỹ thuật
(iv) Phản ứng với các yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc
(v) Bảo vệ quyền sở hữu và an ninh của chúng tôi bao gồm việc trao đổi thông tin giữa công ty và các tổ chức cho chính quyền, thư rác, phần mềm chống độc hại
(vi) Nếu một thành viên của trang web có hình ảnh, văn bản, hoặc các sản phẩm từ thuê ngoài, anh/chị nên trích dẫn nguồn rõ ràng và phải có được sự cho phép của chủ sở hữu. Nếu chủ sở hữu tuyên bố / quyền của mình trên văn bản hoặc bài viết và muốn tham gia tố tụng, các trách nhiệm này là trên thành viên mình. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm về các hành động như vậy.